ติดต่อเรา

Address  :


Betimes Solution
( กล่องจดหมาย กลุ่มก่อตั้งพรรคกลาง )

84 / 4, ซอย สขุมุวิท 62, ถนน สขุมุวิท

แขวง บางจาก, เขต พระโขนง

กรุงเทพมหานคร, 10260

Facebook Page  :
Facebook.com/Glang.or.th


FB  :  “ร่วมตั้งพรรคกลาง”


Facebook Group  :
กลุ่มกลาง ร่วมกันจัดตั้งพรรคกลาง

We Are The Progressive Moderates
We Are The Progressive Moderates
Translate »