แนวนโยบาย พรรคกลาง

“ยั่งยืน” : พัฒนาคนทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพ พัฒนาท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้สร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน ตามหลักการสากล บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงและงานวิจัย “เที่ยงธรรม” : มุ่งสร้างความเท่าเทียม และเป็นธรรมในสังคม บนฐานเศรษฐกิจที่โตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน ที่สร้างได้ ด้วยการปรับโครงสร้าง การบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างจิตวิญญาณค่านิยมร่วมกัน “มีส่วนร่วม” : เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึง การออกเสียงในขั้นสุดท้าย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สู่การเป็นประชาธิปไตยทางตรง ที่อำนาจจะยังคงอยู่ในมือของประชาชนตลอดไป “มาร่วมเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน”

ค่านิยม พรรคกลาง

*ค่านิยมร่วม GLANG* “เป็นกลาง ไม่ซื้อเสียง ไม่แตกแยก มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม” G: Glang: “เป็นกลาง” และเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric) ไม่ติดกับตำแหน่ง L: Leverage: “รวมพลังมวลชน” โดย ไม่เน้นใช้เงินทุน ในการหาเสียง A: Accepting : “เปิดใจรับฟังผู้อื่น” สุภาพ ไม่โจมตีใคร ไม่สร้างความแตกแยก เน้นการมีส่วนร่วม N: Nation First: “จิตสาธารณะ” ทำงานเพื่อส่วนรวม เน้นความยั่งยืนและ ประโยชน์โดยรวมของประเทศ G: Governance: “มีคุณธรรม” ใช้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ความหมายของพรรคกลาง

“กลาง” หมายถึง : การมารวมกันจากทุกทิศทุกทาง • กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง “พรรคกลาง” มาจากรากฐานความเช่ือท่วี่า “ประชาชนคนไทยทุกคนเป็นนักการเมืองได้” • เป็นการรวมตัวกันจากทุกทศิทุกทางในพหุสังคม ทุกแนวความคิด ความเช่ือ ศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทักษะ ความช านาญ ประสบการณ์ • ยอมรับในความเหน็ทุกเสียง แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

แนวคิด พรรคกลาง

แนวคิดหลักของพรรคกลางนอกจากนำเสนอทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่ได้อยากเลือกสองอุดมการณ์สุดขั้วแล้ว ยังนำเสนอแนวคิดเทคโนโลยีไอทีเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ โดยพรรคนี้เชื่อว่าจะสามารถ ” ผ่าทางตัน” แห่งความขัดแย้งของการเมืองไทยออกไปได้ บีบีซีไทยสนทนากับสองผู้แทนพรรคกลาง ซึ่งก็คือ ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว ซึ่งเป็นนักวิ่งอุลตร้ามาราธอนชื่อดัง และอดีตผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.หรือ NECTEC) และสุขทวี สุวรรณชัยรบ ที่ผ่านงานในองค์กรพัฒนานานาชาติต่าง ๆ มานานปี ย้อนประวัติพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในการเปิดตัวครั้งแรกหลังสงบนิ่งกว่า 30 ปี จับตาพรรคใหม่ ตัวแทน ประชาธิปไตยVS คสช. ชิงมวลชนก่อนเลือกตั้ง 2562 “บก.ลายจุด” ประกาศก้าวข้ามข้อจำกัด “เสื้อแดง” ยื่นจัดตั้ง “พรรคเกรียน” ข้อเสนอของพรรคที่แตกต่างจากพรรคอื่นอย่างมาก ก็คือ แอปพลิเคชั่นที่สามารถให้ประชาชนเข้ามีส่วนปกครองประเทศโดยตรง โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่างเช่นสมาร์ทโฟน โดยมีรัฐทำหน้าที่รวบรวมคะแนนที่ประชาชนกดมาและทำตามผลการลงคะแนนนั้น ผู้ก่อตั้งพรรคกลางทั้งสองยืนยันหนักแน่นว่า แนวคิดนี้เป็นจริงและสามารถจะทำให้ไทยก้าวข้ามผ่านปัญหาความขัดแย้งที่วนเวียนและซ้ำซากเป็นสิบปีได้ “มันคือประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งตรงนี้มองข้ามความขัดแย้ง สามารถข้ามผ่านข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไปได้เลย” ดร.ชุมพลกล่าว “แทนที่จะเอาอำนาจไปให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไปคิดแทนสี่ปี ประชาชนก็ตัดสินใจโดยตรงเลย ซึ่งเทคโนโลยีก็อย่างบล็อกเชนหรือแบบง่าย ๆ ที่มีความปลอดภัยในลักษณะที่คล้ายคลึงกับโมบายแบงก์กิ้งที่เราใช้กันในปัจจุบันก็ได้….เดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีมันมาถึงแล้ว ทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกตรง หรือเลือกผ่านตัวแทนก็ได้” Continue Reading