เกี่ยวกับพรรคกลาง

เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกลาง:


กลาง” หมายถึง
การมารวมกันจากทุกทิศทุกทาง

กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง “พรรคกลาง” มาจากรากฐานความเชื่อที่ว่า
“ประชาชนคนไทยทุกคนเป็นนักการเมืองได้”

เป็นการรวมตัวกันจากทุกทิศทุกทางในพหุสังคม

  •   ทุกแนวความคิด ความเชื่อ ศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย
  •   ทุกสาขาอาชีพ ทักษะ ความชำนาญ ประสบการณ์

ยอมรับในความเห็นทุกเสียง แตกต่างแต่ไม่แตกแยก