“ยั่งยืน” : พัฒนาคนทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพ พัฒนาท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้สร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน ตามหลักการสากล บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงและงานวิจัย

“เที่ยงธรรม” : มุ่งสร้างความเท่าเทียม และเป็นธรรมในสังคม บนฐานเศรษฐกิจที่โตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน ที่สร้างได้ ด้วยการปรับโครงสร้าง การบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างจิตวิญญาณค่านิยมร่วมกัน

“มีส่วนร่วม” : เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึง การออกเสียงในขั้นสุดท้าย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สู่การเป็นประชาธิปไตยทางตรง ที่อำนาจจะยังคงอยู่ในมือของประชาชนตลอดไป

“มาร่วมเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน”