*ค่านิยมร่วม GLANG* “เป็นกลาง ไม่ซื้อเสียง ไม่แตกแยก มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม”

G: Glang: “เป็นกลาง” และเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric) ไม่ติดกับตำแหน่ง
L: Leverage: “รวมพลังมวลชน” โดย ไม่เน้นใช้เงินทุน ในการหาเสียง
A: Accepting : “เปิดใจรับฟังผู้อื่น” สุภาพ ไม่โจมตีใคร ไม่สร้างความแตกแยก เน้นการมีส่วนร่วม
N: Nation First: “จิตสาธารณะ” ทำงานเพื่อส่วนรวม เน้นความยั่งยืนและ ประโยชน์โดยรวมของประเทศ
G: Governance: “มีคุณธรรม” ใช้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้