“กลาง” หมายถึง : การมารวมกันจากทุกทิศทุกทาง • กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง “พรรคกลาง” มาจากรากฐานความเช่ือท่วี่า “ประชาชนคนไทยทุกคนเป็นนักการเมืองได้” • เป็นการรวมตัวกันจากทุกทศิทุกทางในพหุสังคม ทุกแนวความคิด ความเช่ือ ศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทักษะ ความช านาญ ประสบการณ์ • ยอมรับในความเหน็ทุกเสียง แตกต่างแต่ไม่แตกแยก